Drept procesual civil. Volumul II (Mihaela Tabarca)

Drept procesual civil. Volumul II (Mihaela Tabarca)
-15%
Preț: 136,00 lei
160,00 lei (-15%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Anul publicării: 2013
Categoria: Procedura

DESCRIERE

Mihaela Tabarca, Drept procesual civil. Volumul II - Procedura contencioasa in fata primei instante. Procedura necontencioasa judiciara. Proceduri speciale.Cuprins

1. SESIZAREA INSTANTEI DE JUDECATA .......................... 5
1. Reguli generale privind cererile in justiþie ..................................6
2. Procedura prealabila ...................................................................19
2.1. Aspecte generale .....................................................................19
2.2. Procedura prealabila prevazuta de Legea nr. 554/2004 ..........24
2.3. Participarea la sedinþa de informare privind medierea ............27
2.4. Somaþia in procedura ordonanþei de plata ...............................28

3. Cererea de chemare in judecata .................................................29
3.1. Cuprins ....................................................................................29
3.2. Sancþiunea pentru lipsa elementelor cererii de chemare in
judecata ...................................................................................40
3.2.1. Lipsa elementelor esenþiale ...........................................41
3.2.2. Lipsa elementelor neesenþiale .......................................44
3.3. Inregistrarea si verificarea cererii de chemare in judecata,
constituirea si repartizarea dosarului .......................................45
3.3.1. Inregistrarea si verificarea cererii ..................................45
3.3.2. Constituirea, inregistrarea si repartizarea dosarului ......55
3.3.2.1. Constituirea si inregistrarea dosarului ...................55
3.3.2.2. Repartizarea dosarului............................................61
3.3.3. Reprezentarea judiciara a parþilor in caz de
coparticipare procesuala ...............................................63
3.4. Fixarea primului termen de judecata si luarea de masuri
pentru pregatirea judecaþii .......................................................67
3.4.1. Fixarea primului termen de judecata .............................67
3.4.2. Masuri pentru pregatirea judecaþii .................................71
3.5. Efectele formularii cererii de chemare in judecata ..................75
3.6. Modificarea cererii de chemare in judecata ............................77

4. Intampinarea ................................................................................84
4.1. Scop si cuprins ........................................................................84
4.2. Procedura intampinarii ............................................................88
4.2.1. Caracterul obligatoriu al intampinarii ...........................88
4.2.2. Termen de depunere. Sancþiunea nerespectarii .............91
4.2.3. Comunicarea intampinarii .............................................94

5. Cererea reconvenþionala .............................................................96
5.1. Noþiune si scop ........................................................................96
5.2. Procedura cererii reconvenþionale ...........................................99
864

MIHAELA TABARCA. Drept procesual civil. Vol. II

5.2.1. Caracterul facultativ al cererii reconvenþionale .............99
5.2.2. Cuprinsul cererii reconvenþionale ...............................100
5.2.3. Termen de depunere ....................................................101
5.2.4. Judecata cererii reconvenþionale .................................103

6. Citarea si comunicarea actelor de procedura ..........................106

6.1. Noþiune si scop. Reguli generale...........................................106
6.2. Procedura citarii si comunicarii actelor de procedura ...........110
6.2.1. Citaþia. Cuprins ...........................................................110
6.2.2. Inmanarea citaþiei si a altor acte de procedura ............121
6.2.2.1. Locul citarii ...........................................................121
6.2.2.2. Citarea prin publicitate .........................................133
6.2.2.3. Alegerea locului citarii si comunicarii actelor de
procedura .............................................................138
6.2.2.4. Schimbarea locului citarii .....................................140
6.2.2.5. Termenul pentru inmanarea citaþiei si a altor
acte de procedura. Invocarea si inlaturarea
neregularitaþilor privind citarea ..........................145
6.3. Procedura propriu-zisa de comunicare ......................................148
6.3.1. Organele competente si modalitaþile de comunicare ...148
6.3.2. Situaþii ce pot aparea la comunicarea citaþiei sau
a altui act de procedura ...............................................157
6.3.3. Cuprinsul dovezii de inmanare si al procesuluiverbal
..........................................................................162
6.3.4. Data indeplinirii procedurii .........................................166
6.3.5. Comunicarea directa intre avocaþi sau consilieri
juridici .........................................................................168
6.3.6. Comunicarea in instanþa ..............................................172
6.4. Termenul in cunostinþa .........................................................174
6.4.1. Regula .........................................................................174
6.4.2. Excepþia .......................................................................177
6.4.3. Preschimbarea termenului ...........................................182

2. PROCEDURA CONTENCIOASA IN FATA PRIMEI
INSTANTE ................................................................................185

1. Dispoziþii generale ......................................................................186
1.1.ªedinþa de judecata ...............................................................186
1.1.1. Activitatea premergatoare sedinþei de judecata ...........186
1.1.2. Activitatea in timpul sedinþei de judecata ...................191
1.1.2.1. Rolul grefierului de sedinþa ...................................191
1.1.2.2. Atribuþiile presedintelui completului .....................192

1.1.2.3. Masuri care pot sa fie dispuse in dosare ............... 199
1.1.2.3.1. Amanarea cauzei ..............................................200
1.1.2.3.2. Suspendarea judecaþii ......................................205
1.1.2.3.3. Judecarea procesului .......................................205
1.1.3. Activitatea ulterioara sedinþei de judecata–
incheierea de sedinþa ...................................................222
1.2. Continuitatea instanþei ..........................................................234

2. Cercetarea procesului ................................................................237
2.1. Dispoziþii comune .................................................................237
2.1.1. Scopul si conþinutul cercetarii procesului ...................237
2.1.2. Aspecte de ordin procedural ........................................238
2.1.2.1. Estimarea duratei cercetarii procesului ................238
2.1.2.2. Alegerea procedurii de administrare a probelor ...240
2.1.2.3. Locul cercetarii procesului ...................................241
2.1.2.4. Asigurarea celeritaþii ............................................242
2.1.3. Terminarea cercetarii procesului .................................246
2.1.3.1. Imprejurari care pun capat procesului .................246
2.1.3.2. Terminarea cercetarii procesului ..........................247
2.2. Excepþiile procesuale ............................................................248
2.2.1. Noþiune si particularitaþi ..............................................248
2.2.2. Clasificarea excepþiilor procesuale ..............................251
2.2.2.1. Clasificarea in funcþie de obiect ............................251
2.2.2.2. Clasificarea in funcþie de efectul produs ...............253
2.2.2.3. Clasificarea in funcþie de felul normei incalcate ...254
2.2.3. Raportul dintre excepþiile procesuale si
inadmisibilitaþi ............................................................256
2.2.4. Procedura de soluþionare a excepþiilor procesuale ......258
2.2.4.1. Invocarea excepþiilor procesuale ..........................258
2.2.4.2. Judecata excepþiilor procesuale ............................263
2.2.4.2.1. Regula ..............................................................263
2.2.4.2.2. Excepþia ............................................................267
2.2.4.2.3. Invocarea concomitenta a mai multor
excepþii procesuale ..........................................269
2.3. Probele ..................................................................................283
2.3.1. Dispoziþii generale ......................................................283
2.3.1.1. Noþiunea si obiectul probei. Mijloacele de proba...283
2.3.1.2. Sarcina probei .......................................................284
2.3.1.2.1. Regula ..............................................................284
2.3.1.2.2. Excepþia ............................................................287
2.3.1.2.3. Cazuri in care parþile nu au indatorirea de a
proba ............................................................... 289


MIHAELA TABARCA. Drept procesual civil. Vol. II

2.3.1.3. Reguli generale in legatura cu propunerea,
admisibilitatea, incuviinþarea, administrarea si
aprecierea probelor ..............................................291
2.3.1.3.1. Propunerea probelor ........................................291
2.3.1.3.2. Admisibilitatea probelor ..................................299
2.3.1.3.3. Incuviinþarea probelor .....................................302
2.3.1.3.4. Administrarea probelor ....................................304
2.3.1.3.5. Aprecierea probelor .........................................311
2.3.2. Dovada cu inscrisuri ....................................................311
2.3.2.1. Dispoziþii generale ................................................311
2.3.2.2. Inscrisul autentic ...................................................313
2.3.2.3. Inscrisul sub semnatura privata ............................319
2.3.2.4. Inscrisurile pe suport informatic ...........................328
2.3.2.5. Inceputul de dovada scrisa ....................................331
2.3.2.6. Administrarea probei cu inscrisuri .......................335
2.3.2.6.1. Inscrisul se afla in posesia parþii care il
foloseste ...........................................................335
2.3.2.6.2. Inscrisul se afla in posesia adversarului ..........339
2.3.2.6.3. Inscrisul se afla in posesia unui terþ .................343
2.3.2.7. Verificarea inscrisurilor ........................................346
2.3.3. Proba cu martori ..........................................................357
2.3.3.1. Admisibilitatea probei cu martori .........................357
2.3.3.2. Administrarea probei cu martori ..........................366
2.3.4. Prezumþiile ..................................................................383
2.3.5. Expertiza .....................................................................389
2.3.5.1. Incuviinþarea expertizei si numirea expertului ......389
2.3.5.2. Efectuarea expertizei .............................................408
2.3.6. Mijloacele materiale de proba .....................................418
2.3.7. Cercetarea la faþa locului .............................................422
2.3.8. Marturisirea .................................................................424
2.3.9. Asigurarea probelor .....................................................436
2.4. Administrarea probelor de catre avocaþi sau consilieri
juridici ...................................................................................445
2.5. Unele incidente procedurale..................................................454
2.5.1. Actele procesuale de dispoziþie ale parþilor .................454
2.5.1.1. Renunþarea ............................................................455
2.5.1.1.1. Renunþarea la judecata ....................................456
2.5.1.1.2. Renunþarea la drept ..........................................463
2.5.1.2. Achiesarea .............................................................465
2.5.1.3. Tranzacþia .............................................................472
2.5.2. Suspendarea procesului ...............................................477
2.5.2.1. Suspendarea voluntara ..........................................477
2.5.2.2. Suspendarea de drept ............................................480
2.5.2.3. Suspendarea facultativa ........................................486
2.5.2.4. Hotararea de suspendare ......................................496
2.5.2.5. Reluarea judecarii procesului ...............................500
2.5.3. Perimarea cererii .........................................................504
2.5.3.1. Aspecte generale ...................................................504
2.3.5.2. Procedura perimarii ..............................................512
2.5.4. Contestaþia privind tergiversarea procesului ...............517

3. Dezbaterea in fond a procesului ...............................................524
4. Deliberarea si pronunþarea hotararii .......................................528

4.1. Deliberarea ............................................................................529
4.2. Judecata in complet de divergenþa ........................................533
4.3. Minuta ...................................................................................537
4.4. Pronunþarea hotararii .............................................................539
4.5. Renunþarea la calea de atac ...................................................544

5. Hotararea judecatoreasca .........................................................545
5.1. Denumirea si clasificarea hotararii .......................................545
5.2. Redactarea si conþinutul hotararii .........................................549
5.2.1. Redactarea hotararii ....................................................549
5.2.2. Conþinutul hotararii .....................................................552
5.3. Comunicarea hotararii ...........................................................562
5.4. Cheltuielile de judecata .........................................................562
5.4.1. Conþinutul cheltuielilor de judecata ............................562
5.4.2. Acordarea cheltuielilor de judecata .............................563
5.4.3. Exonerarea paratului de la plata ..................................569
5.4.4. Reducerea cheltuielilor de judecata .............................572
5.5 Termenul de graþie .................................................................578
5.6. Efectele hotararii judecatoresti ..............................................581
5.7. Indreptarea, lamurirea si completarea hotararii.....................596
5.7.1. Indreptarea hotararii ....................................................596
5.7.2. Lamurirea hotararii .....................................................603
5.7.3. Completarea hotararii ..................................................609
5.7.4. Aspecte comune ..........................................................612
5.7.4.1. Obligativitatea procedurii .....................................612
5.7.4.2. Cai de atac ............................................................612
5.7.4.3. Suportarea cheltuielilor de judecata .....................613
5.8. Executarea provizorie ...........................................................614
5.8.1. Executarea provizorie de drept ....................................615
5.8.2. Executarea provizorie judecatoreasca .........................617
5.8.3. Suspendarea executarii provizorii ...............................619

3. PROCEDURA NECONTENCIOASA JUDICIARA..............623

1. Dispoziþii generale ......................................................................624
1.1. Domeniu de aplicare .............................................................624
1.2. Instanþa competenta ..............................................................629
1.3. Cererea ..................................................................................632
1.4. Procedura de soluþionare a cererii .........................................633

2. Dispoziþii speciale .......................................................................638
2.1. Eliberarea de copii de pe hotarari si de pe alte inscrisuri ......638
2.2. Eliberarea unor bunuri ..........................................................639
2.3. Inventarierea bunurilor minorului .........................................641

4. PROCEDURI SPECIALE .................................................... 643

1. Procedurile speciale ...................................................................644
2. Procedura divorþului .................................................................644
2.1. Dispoziþii comune .................................................................644
2.1.1. Instanþa competenta .....................................................645
2.1.2. Cererile in procesul de divorþ ......................................649
2.1.2.1. Cererea de divorþ ..................................................649
2.1.2.2. Cererea reconvenþionala .......................................650
2.1.2.3. Cereri accesorii si incidentale ..............................653
2.1.3. Masuri provizorii .........................................................657
2.1.4. Aspecte privitoare la procedura de judecata ................659
2.2. Divorþul pe cale judiciara ......................................................671
2.2.1. Divorþul remediu .........................................................672
2.2.1.1. Divorþul prin acordul soþilor .................................672
2.2.1.2. Divorþul din motive de sanatate ............................676
2.2.2. Divorþul din culpa soþilor ............................................677

3. Procedura punerii sub interdicþie judecatoreasca ..................678
4. Procedura de declarare a morþii ...............................................685
5. Masuri asiguratorii si provizorii ...............................................690

5.1. Masuri asiguratorii ................................................................690
5.1.1. Sechestrul asigurator ...................................................690
5.1.2. Poprirea asiguratorie ...................................................703
5.1.3. Sechestrul judiciar .......................................................704
5.2. Masuri provizorii in materia drepturilor de proprietate
intelectuala ............................................................................713

6. Procedura partajului judiciar ...................................................718

6.1. Partajul prin buna invoiala ....................................................723
6.2. Partajul judiciar .....................................................................725
6.2.1. Incheierea de admitere in principiu .............................725
6.2.2. Partajul propriu-zis ......................................................730
6.2.2.1. Partajul in natura ..................................................730
6.2.2.2. Atribuirea bunului .................................................734
6.2.2.3. Vanzarea bunului ..................................................740

7. Procedura ordonanþei presedinþiale .........................................745
7.1. Condiþii de admisibilitate ......................................................745
7.1.1. Urgenþa ........................................................................746
7.1.2. Caracterul vremelnic al masurii ..................................751
7.1.3. Neprejudecarea fondului .............................................753
7.2. Judecata ordonanþei presedinþiale .........................................755
7.3. Hotararea ...............................................................................758

8. Cererile posesorii .......................................................................761
8.1. Aspecte generale ...................................................................761
8.2. Procedura de judecata ...........................................................766
9. Procedura ofertei de plata si consemnaþiunii ..........................771
9.1. Aspecte generale ...................................................................771
9.2. Procedura necontencioasa a ofertei de plata .........................773
9.3. Oferta de plata in faþa instanþei .............................................777
10. Procedura ordonanþei de plata ...............................................779
10.1. Aspecte generale ...............................................................779
10.2. Procedura de judecata .......................................................782
11. Procedura cu privire la cererile de valoare redusa ...............795
12. Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fara drept ......825
12.1. Aspecte generale ...............................................................825
12.2. Procedura de evacuare ......................................................828
12.3. Dispoziþii speciale .............................................................833
13. Procedura privitoare la inscrierea drepturilor dobandite
in temeiul uzucapiunii .............................................................836
14. Procedura refacerii inscrisurilor si hotararilor disparute ...843
14.1. Aspecte generale ...............................................................843
14.2. Refacerea dosarelor sau inscrisurilor disparute in
cauzele in curs de soluþionare ..............................................843
14.3. Refacerea hotararilor disparute .........................................845
15. Cauþiunea judiciara .................................................................849


Data aparitiei: Iulie 2013
Nr. pagini: 864
Vezi și alte cărți: Drept, Procesual, Civil

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review
Created in 0.1108 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.